Regulamin zakupów

 

Regulamin sklepu internetowego

decownetrze.pl

 

§ 1 Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy decownetrze.pl prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu

 2. Właścicielem serwisu www.decownetrze.pl jest firma:

  Intensive Agencja Reklamowo Poligraficzna
  ul. Kiszkowska 1a

  62-010 Pobiedziska
  NIP: 777-265-25-97
  zwana dalej
  Sprzedawcą.

 3. Rozliczenia transakcji kartami płatniczymi i e-przelewami obsługuje payu.pl

 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym.

 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§ 2 Zawarcie umowy

 1. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, podlegają ogólnym warunkom handlowym podanym w regulaminie.

 2. Ewentualne odstępstwa od regulaminu rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między Sprzedawcą oraz Kupującym w formie pisemnej, lub zostały wyraźnie określone w niniejszych, ogólnych warunkach handlowych.

 3. Ustne zobowiązania oferenta, jego przedstawicieli lub innych osób upoważnionych, wymagają, celem uzyskania wiarygodności, pisemnego potwierdzenia wydanego przez Sprzedawcę.

 4. Kupujący zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, Kupujacy ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

§ 3 Płatności i ceny

 1. Płatności za towary można dokonywać za pośrednictwem platformy payu.pl bądź przelew na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego.

 2. Płatność gotówką jest przyjmowana wyłącznie z góry tylko w przypadku złożenia zamówienia w siedzibie firmy.

 3. Płatność czekiem nie jest możliwa.

 4. W przypadku nietypowych zamówień przysyłanych przez Kupujących wycena dokonywana będzie indywidualnie. W takich przypadkach przed przystąpieniem do realizacji Kupujący jest informowany drogą mailową przez Sprzedawcę o całkowitych kosztach wykonania powierzonego produktu.

 5. Operacje płatnicze są zabezpieczone i szyfrowane przez 128-bitowy protokół SSL.

§ 4 Dostawa

 1. Towar jest dostarczany za pośrednictwem firm kurierskich DHL oraz DPD. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, Sprzedawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Kupującego. Jeżeli zamówienie zostało opłacone, jego wartość zostanie niezwłocznie zwrócona.

 2. Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia (dni robocze od poniedziałku do piątku, wykluczając dni wolne i święta), który upływa od momentu otrzymania przez Sprzedawcę pełnej płatności za towary. Towary z zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.

 3. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki. W przypadku, gdy Kupujący życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.

 4. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Kupujący zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.

 5. Koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony produkt zgodnie z cennikiem umieszczonym w serwisie decownetrze.pl

 6. Sprzedawca poprzez serwis decownetrze.pl prowadzi sprzedaż oraz wysyłkę towaru na terenie Polski. W przypadku zamówienia z dostawą poza terytorium Polski, prosimy o kontakt w celu ustalenia kosztów dostawy.

 7. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z ustalonym zamówieniem, a nieprawidłowości powstały z winy Sprzedawcy, Kupującemu przysługuje prawo wniesienia reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu. Niniejsze postanowienie nie wyklucza dalszych uprawnień Kupującego wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.

 8. Osobistego odbioru towarów Kupujący dokonuje w siedzibie firmy, po otrzymaniu informacji o skompletowaniu zamówienia.

§ 5 Montaż

 1. Sprzedający nie świadczy usług montażowych.

 2. Kupujący zobowiązuje się do odpowiedniego przygotowania podłoża pod montaż zgodnie z zaleceniami Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędny pomiar Kupującego.

§ 6 Transport i szkody powstałe w trakcie transportu

 1. Jeżeli dostarczony towar posiada uszkodzone opakowanie należy zareklamować go kurierowi i spisać w jego obecności protokół reklamacji. Należy odmówić przyjęcia takiego towaru oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 2. Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia odbioru pod wskazanym adresem w dniu planowanej dostawy.

 3. W przypadku niezapewnienia przez Kupującego odbioru pod adresem podanym w zamówieniu, zamówienie pozostaje w dyspozycji Sprzedawcy - kolejna próba doręczenia zamówienia możliwa jest dopiero przy ponownym nadaniu przesyłki, pod warunkiem ponownego opłacenia kosztu dostawy.

§ 7 Odstąpienia od umowy i reklamacje

 1. Odstąpienia od umowy będą uwzględniane i możliwe tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy produkcja zamówienia nie została rozpoczęta. Każdy produkt zakupiony w serwisie decownetrze.pl, wykonywany jest na indywidualne zlecenie Kupującego. Reklamacje i zwroty będą rozpatrywane tylko w przypadku niezgodności produktu z zamówieniem lub w przypadku uszkodzonego lub zniszczonego towaru.

 2. Reklamowany towar nie może posiadać znaków użytkowania, powinien być kompletny i odesłany w opakowaniu, w którym został doręczony, co gwarantuje bezpieczny transport. Wszelkie odstępstwa od tej reguły powodują, że reklamacje nie będą uznawane.

 3. Sprzedający uznając reklamacje Kupującego, w ciągu 14 dni roboczych zwraca przelewem należność za towar na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przesyła nowy towar, zgodny z zamówieniem.

 4. W przypadku reklamacji Kupujący odsyła towar na własny koszt w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia reklamacji. Niezachowanie tego terminu skutkować może odmową przyjęcia reklamacji. Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia przesyłki nadanej za pobraniem, a wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Kupujący.

  Po uznaniu reklamacji, koszty (potwierdzone fakturą lub rachunkiem) odesłania reklamowanego towaru (koszt przesyłki kurierskiej), poniesione przez Kupującego, zostaną zwrócone na jego rachunek bankowy.

§ 8 Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Mając na uwadze obecny stan techniki nie możemy zapewnić bezbłędnej oraz stale dostępnej komunikacji drogą internetową. Nie ponosimy odpowiedzialności za stały dostęp do naszego systemu online, jak również za błędy techniczne oraz elektroniczne powstałe w trakcie dokonywanych zakupów, na które nie mamy wpływu, a w szczególności za odwlekające się opracowywanie lub przyjmowanie zleceń.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie zakupionego towaru, jeśli szkoda ta nie powstała z jego winy. W szczególności dotyczy to wszystkich możliwych klęsk żywiołowych, stanu wojennego lub innych warunków środowiskowych uniemożliwiających dostarczenie towaru na czas.

  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice wynikające z użytkowania różnego typu monitorów komputerowych, mogących w znaczny sposób przekłamywać rzeczywistą kolorystykę obrazów zawartych w naszej galerii. Jak również za różnice wynikające z metod konwersji i/lub próbkowania kolorów z wydruku fotografii przesyłanych przez Kupującego.

  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice kolorystyczne przy ponownych wydrukach tego samego pliku w pewnym odstępie czasowym. Różnice w odcieniach pomiędzy pierwowzorem, a ponownym wydrukiem odtwarzanego projektu mogą być spowodowane przede wszystkim dostawą innej partii materiału przeznaczonego do druku jak również konwersją przestrzeni barwnych oraz zmieniającymi się parametrami maszyny drukującej. Są to nieuniknione etapy oraz procesy technologiczne na które firma nie ma wpływu.

  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż produktów czy jakiekolwiek dodatkowe koszta pośrednie bądź bezpośrednie związane z zakupem, montażem czy demontażem produktów.

§ 9 Prawa autorskie

 1. Sprzedawane w sklepie decownetrze.pl produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Zarówno Kupujący jak i osoby trzecie nie są upoważnione do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów Sprzedawcy.

 2. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedawcy, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są - jeżeli nie zostało to ustalone inaczej - związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.

 3. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

 2. Korzystanie z serwisu decownetrze.pl oznacza akceptację wszystkich postanowień tego Regulaminu i naszej Polityki Prywatności.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie serwisu decownetrze.pl

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl